.

(+1 .) - , , , , , , , hlomis ...

(+0 .) - . , , .

(+290 .) - , . . , , ...

(+0 .) - , , .

(+69 .) - , , , , ...

(+0 .) - , , ; , .

(+69 .) - , , . . , , . . ...

(+98 .) - , , , , , , ...

(+3 .) - , . , , , , ...

(+27 .) - , . . , ...

(+13 .) - , , . ; , , ; - ...

(+0 .) - , . , , .

(+102 .) - ; , ; ...

(+177 .) - , , , . . ; . . . . ...

(+23 .) - , , . -, , ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - . . , , .

(+39 .) - , , , , . , ...

(+5 .) - . . , , . -, , ...

(+0 .) - . . , (?).

(+198 .) - , , , ; , . ...

(+0 .) - , , .

(+17 .) - , , . , , , ...

(+39 .) - , , , . - , , , ...

(+353 .) - , , , , ; , ...

(+0 .) - , .

(+5 .) - , . . , , , . . -, ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . , .

(+0 .) - , , ; .

(+5 .) - , . . . . , . -, . ...

(+2 .) - , , , . -, ...

(+267 .) - , , . (8 .) , ...

(+0 .) - , . .

(+17 .) - , , , , , . -, . . ...

(+0 .) - , .. . , .

(+0 .) - , . . , .

(+0 .) - , .

(+0 .) - , . . , .

(+245 .) - , , . , ...

(+0 .) - , ; . , ?

(+83 .) - , , , , ...

(+35 .) - , , . , , , ...

(+0 .) - , . , ,

(+43 .) - , . , . , , . -, ...

(+0 .) - , , . , , .

(+13 .) - , , , , ; , , . ...

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , , , . -, . . .

(+3 .) - . , , ; . , . ...

(+7 .) - , , . , ...

(+0 .) - , -, . .

(+0 .) - ? , . , , .

(+0 .) - , , .

(+0 .) - . . .

(+0 .) - , . . - , .

(+0 .) - . . . , .

(+23 .) - , , ; , . , ...

(+7 .) - , ; , , ...

(+47 .) - , ; , , . ...

(+0 .) - , , , .

(+26 .) - , . , . ...

(+0 .) - , -, . .

(+0 .) - , .. . .

(+5 .) - , , , -. -, , ...

(+105 .) - , , , , ; ...

(+0 .) - , , . . , , ,

(+0 .) - , . .

(+20 .) - , , . . , ; , ...

(+0 .) - , -, . .

(+0 .) - , , , , , .

(+275 .) - , , , . . , , ...

(+0 .) - , ; .

(+60 .) - , , , , ; ...

(+2 .) - , (), , - ; , ...

(+0 .) - , -, . .

(+293 .) - , , , , ; ...

(+314 .) - , , ; , , , , ...

(+9 .) - , , . -, . ...

(+5 .) - , , , ; . . . ...

(+271 .) - , , , , , ; ...

(+0 .) - . -, ; , , .

(+0 .) - , . . .

(+45 .) - , (), , , , ...

(+3 .) - , , ; , ...

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , . .

(+292 .) - , , , . , . , ...

(+90 .) - , . . . , ...

(+9 .) - , , ; . -, , ...

(+11 .) - . , . , ...

(+13 .) - , . , , , . ...

(+0 .) - , .

(+40 .) - ; , , ; , ...

; (+131 .) - , , , ; , ...

(+83 .) - , , ; , , . ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , , , .

(+153 .) - , , ; , (. ...

(+9 .) - , , ; . , ...

(+0 .) - , . . .

(+127 .) - , , ; , ; ...

(+0 .) - . , , .

(+0 .) - , . , . , , .

(+1 .) - , . . , . , . ? . ...

(+51 .) - , . , , . ...

(+5 .) - , , . . . , ...

(+12 .) - . Solanum dulcam., , , , -, - ...

(+44 .) - . . , , . , ...

(+2 .) - , , . . , , , , ...

(+39 .) - , (. ), , ...

(+0 .) - , , .. . .

(+0 .) - , .

(+0 .) - , . .

(+79 .) - ; , ; , ...

(+60 .) - , , ; , . ...

(+0 .) - , -, Phlomis, .

(+0 .) - , -, . .

(+1 .) - . , , . , ...

(+0 .) - , , , , , -, , .

(+0 .) - , , , ,

(+212 .) - , , , , ...

(+1 .) - , , , ; . ...

(+1 .) - , , ; , . ...

(+2 .) - . , . ! ! ...

(+0 .) - ? , . .

(+10 .) - , . , , ...

(+0 .) - , , () .

(+0 .) - . . ,

(+0 .) - , , .

(+2 .) - , , , , , . ...

(+0 .) - , , , , . .

(+0 .) - , , . -, .

(+18 .) - , () , , , ...

(+60 .) - , . , , , ...

(+2 .) - , . , . -, ...

(+0 .) - , .

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , .

(+0 .) - , , .

(+47 .) - , . . , , ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , , , ; .

(+0 .) - , . . .

(+3 .) - , , , , , ; ...

(+57 .) - ; , , ...

(+104 .) - , , . . , ...

(+0 .) - , .

(+7 .) - , , , . -, . ...

(+95 .) - , , , , . . -, . ...

(+0 .) - , .. . .

(+15 .) - , . , . -, , ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , . . .

(+37 .) - , ; . . , ...

(+0 .) - , -, . .

(+0 .) - ,

(+0 .) - (), , , , , .

(+0 .) - , , .

(+0 .) - . , , .

(+0 .) - . . .

(+76 .) - , , , , , . ; ...

(+0 .) - , .. . .

(+31 .) - ; , , () , ...

(+0 .) - , , . .

(+9 .) - ; , , , ...

(+1 .) - , . , , . -, . ...

(+32 .) - , , , , , , ...

(+36 .) - , , , , , . ...

(+1 .) - , , , , , , ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , . .

(+6 .) - , (), (). . ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - ? . , , .

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , , , .

(+21 .) - , . , . -, . . ...

(+0 .) - , , .

(+59 .) - , , , , , ; ...

(+0 .) - , , , , .

(+0 .) - , , . .

(+6 .) - , , . , . , ...

(+31 .) - , , , , ; ...

(+10 .) - , . , , ...

(+9 .) - , , . , , , ...

(+2 .) - . . , , ...

(+0 .) - , .

(+0 .) - , .

(+8 .) - . , , ...

(+21 .) - , . ...

(+8 .) - , , , . -, ...

(+18 .) - , , , . . ...

(+14 .) - , ; . , ...

(+38 .) - , . . . . . , ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , , , .

(+14 .) - ( , ) , , , ...

(+0 .) - . , , . - .

(+40 .) - , , . . , , ; , ; ...

(+84 .) - , , , , . ...

(+0 .) - , .. . ().

(+29 .) - , , ; , . ...

(+25 .) - , , , , . -, . . ...

(+248 .) - , , ; ; , , ...

(+41 .) - , . . -, ...

(+2 .) - , , , . -, . ...

(+0 .) - ? . . .

(+0 .) - , , .

(+37 .) - , ; , , , . ...

(+2 .) - , , . . . , . ...

(+0 .) - , , , .

(+185 .) - , , . , ...

(+0 .) - , , .

(+60 .) - , , ; . . ...

(+0 .) - , .

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , , , .

(+6 .) - , . , , ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , -, , -; . .

(+151 .) - , , , , , , ...

(+0 .) - , . , . : ,

(+0 .) - , , , ,

(+0 .) - , .

(+3 .) - , . . : , . , ...

(+87 .) - , , , , , . ...

(+2 .) - , , , , , , ...

(+11 .) - . , , , , , ...

(+109 .) - , , , , , , ...

(+0 .) - , . , .

(+9 .) - , , , . . ...

(+1 .) - , , ; ...

(+62 .) - , , , , , ...

(+5 .) - . , . (. . ). ...

(+2 .) - , , . , , , ! -, , ...

(+3 .) - , , . , ...

(+51 .) - ., ; , , , ...

(+8 .) - , , . , , ; ...

(+0 .) - , .

(+0 .) - , , , .

(+24 .) - , , ; , ...

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , .

(+0 .) - , , , .

(+56 .) - , , , , . . ...

(+0 .) - , , .. .

(+0 .) - , , . .

(+0 .) - , .. .

(+0 .) - , .

(+8 .) - , . , , , , , ...

(+0 .) - , , .

(+22 .) - , , , , - , , , ...

(+0 .) - , , . , .

(+0 .) - , , , . , .

(+94 .) - , , , , , ...

(+49 .) - , , , . , ...

(+0 .) - , , .

(+32 .) - , , . , , , ...

(+0 .) - , . .

; (+213 .) - , , ; , ; ...

(+123 .) - , , ; , ; ...

(+0 .) - , , . -, , .

(+3 .) - , , . . , ; * , . ...

(+0 .) - , , , ; .

(+0 .) - , -, . .

(+62 .) - , , , , ; , ...

(+0 .) - , -, . .

(+22 .) - , , , . . , . ...

(+120 .) - , , , , ; , ...

(+0 .) - , .

(+16 .) - , , , . ...

(+0 .) - , .

(+0 .) - , . .

(+9 .) - . . . () , , , . ...

(+0 .) - , , , , , !

(+0 .) - , ,, . -, , .

(+0 .) - , , , , ,

(+7 .) - , , . , . , , ...

(+0 .) - . , , ..

(+244 .) - ; , , , ...

(+140 .) - , , , ...

(+23 .) - , , , . , ...

(+159 .) - , , , , ; , , ...

(+18 .) - , , , ; , ...

(+17 .) - , , ; , , , . ...

(+65 .) - , , , , , , , ...

(+0 .) - , .. . .

(+9 .) - , , , . . . ...

(+34 .) - , , , , . . ...

(+36 .) - , , ; * ; , , , ...

(+17 .) - , , , , , ...

(+56 .) - , . . . , ; , . . ...

(+146 .) - , , ; , , ; ...

(+2 .) - , , , , . , ...

(+53 .) - , , ; | , , -; | . ...

(+50 .) - . . , () ...

(+0 .) - , , . . .

(+0 .) - , . . .

(+46 .) - , ; , , | , : , ...

(+126 .) - . , , . . ...


: 305

, ( ) , :
__ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 16.11.2018 23:56:15


23:44
23:41
23:30
22:38
22:28
22:24 - GPS
21:42
21:21
20:23 -